Syarat Penggunaan

Syarat penggunaan adalah perjanjian yang mesti disetujui dan dipatuhi oleh pengguna untuk menggunakan laman web atau perkhidmatan.

Table of Contents

Syarat penggunaan

 1. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan syarat penggunaan berikut. Sila baca syarat-syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini.
 2. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan laman web ini.
 3. Kami dapat mengubah Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa, tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda dan tanpa memberikan alasan untuk melakukannya, dengan memposting versi Terma Penggunaan yang diperbaharui di laman web. Anda mesti kerap memeriksa Syarat Penggunaan ini untuk sebarang pindaan. Sekiranya Syarat Penggunaan ini diubah, anda mesti mematuhi Syarat Penggunaan yang dikemas kini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan yang dikemas kini, anda mesti segera berhenti menggunakan laman web.

Bukti urus niaga

Rekod transaksi DearTime sendiri yang diselenggarakan melalui sistem komputer atau sebaliknya akan diterima sebagai muktamad dan mengikat untuk semua tujuan. Penggunaan akaun dan / atau kata laluan anda untuk mengakses atau menggunakan laman web ini dan / atau kemudahan dalam talian termasuk akses ke rekod polisi anda dan perkhidmatan dalam talian kami akan dikenali sebagai tandatangan elektronik anda dan akan mengikat secara sah. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, anda menerima bahawa rekod elektronik DearTime akan diterima sebagai dokumen asal di mana-mana mahkamah undang-undang dan bersetuju bahawa anda tidak akan mencabar atau mempertikaikan ketepatan atau keaslian rekod tersebut.

Pampasan

Anda dengan ini bersetuju untuk mengganti rugi sepenuhnya, mempertahankan dan menahan DearTime yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua kerosakan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang penuh berdasarkan peguam cara-pelanggan) yang dialami oleh DearTime yang timbul dari atau berkaitan dengan: ( i) akses anda ke atau penggunaan laman web ini dan / atau kemudahan dalam talian; (ii) akses pihak lain ke atau penggunaan laman web ini dan / atau kemudahan dalam talian menggunakan akaun dan / atau kata laluan anda; atau (iii) pelanggaran anda terhadap mana-mana Syarat ini; (iv) mana-mana pihak lain melanggar mana-mana Syarat ini di mana pihak tersebut dapat mengakses atau menggunakan laman web ini dan / atau kemudahan dalam talian menggunakan akaun dan / atau kata laluan anda.

Pautan pihak ketiga

 1. Laman web ini menyediakan pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Pautan tersebut disediakan untuk kemudahan anda sahaja dan kami tidak bertanggungjawab untuk penggunaan, kesan atau kandungannya.
 2. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai, dan tidak bertanggung jawab atas, ketepatan informasi di laman web tersebut, dan kami juga tidak mengesahkan apa-apa maklumat, pendapat, barang atau perkhidmatan yang disebutkan di atasnya. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda mengakses laman web sedemikian dengan risiko anda sendiri.

Had tanggungjawab

 1. Anda bersetuju bahawa akses dan penggunaan laman web anda adalah atas risiko anda sendiri.
 2. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, kami mengecualikan dari Syarat Penggunaan ini semua pernyataan, jaminan, syarat, jaminan, pemulihan hak, liabiliti dan syarat-syarat lain yang mungkin disiratkan oleh undang-undang, undang-undang umum atau adat, kecuali jaminan atau hak yang diberikan di bawah apa-apa perundangan, pengecualian yang akan melanggar undang-undang atau menyebabkan sebahagian atau seluruh klausa ini dibatalkan.
 3. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua tanggungjawab dan tanggungjawab yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan laman web oleh anda, termasuk, tanpa batasan:
  1. sebarang dan semua kerugian keuntungan, hasil, muhibah, simpanan, data, peluang perniagaan, atau jangkaan yang sebenarnya atau yang dijangkakan, dan apa-apa dan semua Kerugian tidak langsung, istimewa, akibat, hukuman atau teladan; dan
  2. Kerugian lain, walaupun kami atau wakil kami yang sah telah diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut.
 4. Kami juga tidak bertanggung jawab, dan tidak akan bertanggung jawab, atas segala kerosakan, atau virus yang mungkin menjangkiti, peralatan komputer anda atau harta benda lain sebagai akibat dari akses ke, penggunaan, atau melayari di laman web atau memuat turun sebarang bahan, data, teks, gambar, video, atau audio dari laman web ini.

Isu bidang kuasa

Kecuali sebagaimana dinyatakan secara jelas di sini, maklumat yang terdapat di laman web ini bukanlah tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli keselamatan, produk insurans atau produk atau perkhidmatan lain oleh kami. Tidak ada keselamatan, produk insurans atau produk atau perkhidmatan lain yang ditawarkan atau akan dijual oleh DearTime, atau jika dijual oleh DearTime, tidak akan berkesan dalam bidang kuasa mana tawaran atau permintaan, pembelian atau penjualan tersebut tidak sah di bawah sekuriti, insurans atau lain-lain undang-undang bidang kuasa tersebut. Beberapa produk dan perkhidmatan mungkin tidak tersedia di semua bidang kuasa.

Tiada tawaran

Maklumat yang diberikan di laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran sekuriti untuk penjualan atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa depan. Mana-mana orang yang mempertimbangkan pelaburan dalam sekuriti DearTime harus mendapatkan nasihat profesional bebas sebelum membuat keputusan pelaburan.

Pemilikan maklumat

Sebarang maklumat, selain daripada data peribadi atau maklumat peribadi, yang anda kirimkan kepada kami melalui laman web ini, melalui surat elektronik atau sebaliknya, termasuk data, pertanyaan, komen, atau cadangan akan dianggap sebagai tidak rahsia dan bukan hak milik dan akan menjadi milik kami . Maklumat tersebut, selain daripada data peribadi atau maklumat peribadi, dapat digunakan oleh kami untuk tujuan apa pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengeluaran semula, permintaan, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran dan penyiaran. Kami mungkin menggunakan idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terdapat dalam komunikasi yang anda kirimkan kepada kami melalui laman web ini untuk tujuan apa pun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengembangkan dan memasarkan produk menggunakan maklumat tersebut. Anda mengetepikan semua hak yang berlaku yang mungkin anda miliki dalam setiap maklumat (selain data peribadi) yang anda sampaikan kepada kami melalui laman web ini atau sebaliknya, untuk tujuan bahagian Syarat Penggunaan ini.

Segala maklumat peribadi yang dihantar kepada kami menggunakan laman web akan tertakluk kepada Pernyataan Privasi DearTime yang terdapat di https://www.deartime.com/ms/kenyataan-privasi/.

Harta intelek

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh DearTime. Semua hak cipta dan hak kekayaan intelektual lain di laman web adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami. Selain dari yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan ini dan kecuali sebagaimana yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Anda tidak boleh (dan tidak boleh berusaha):

 1. menggunakan, menyalin, menghasilkan semula, menerbitkan semula, mengubah suai, menyimpan dalam sistem pengambilan, membuat karya terbitan atau menggunakan cara lain untuk tujuan awam atau komersial mana-mana bahagian laman web;
 2. menyebarkan, menterjemahkan, mengubah suai atau merosakkan, mana-mana bahagian laman web;
 3. membuat karya terbitan dari atau dari mana-mana bahagian laman web;
 4. menjual, menyewa, memajak, sub-lesen, memberikan, menukar atau memindahkan hak anda berdasarkan Syarat Penggunaan ini; atau
 5. membenarkan atau menolong mana-mana orang untuk melakukan apa-apa tindakan yang dinyatakan dalam perenggan (1) hingga (4) di atas.

Prestasi laman web

 1. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk menjadikan laman web tersedia sepanjang waktu perniagaan biasa. Walau bagaimanapun, ketersediaan laman web bergantung kepada pelbagai pembekal pihak ketiga, dan oleh itu, kami tidak menjamin atau menjamin:
  1. bahawa anda akan dapat menggunakan laman web pada bila-bila masa; atau bahawa
  2. Penggunaan laman web anda akan berterusan, tanpa gangguan, selamat atau bebas ralat.
 2. Anda mengakui bahawa laman web mungkin tidak tersedia untuk digunakan dari semasa ke semasa, dan bahawa anda mungkin terputus dari penggunaan laman web anda pada bila-bila masa atas sebab apa pun, termasuk jika:
  1. sebarang kesukaran sambungan rangkaian berlaku;
  2. sistem yang menyediakan perkhidmatan tersebut tidak tersedia dengan alasan apa pun (termasuk agar penyelenggaraan dapat dilakukan);
  3. anda melanggar mana-mana Syarat Penggunaan ini; atau
  4. kami memutuskan untuk menghentikan, menangguhkan atau menyekat akses anda ke laman web dengan alasan apa pun.
 3. Kami tidak menjamin kebolehpercayaan atau prestasi laman web yang lain. Prestasi laman web bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk fungsi, kapasiti dan konfigurasi Peranti anda, kelajuan sambungan internet anda, dan jumlah pengguna yang mengakses sistem yang menyokong laman web tersebut.
 4. Maklumat yang tersedia melalui laman web tertakluk kepada kemas kini dari semasa ke semasa dan, sementara kami bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat terkini, mungkin terdapat kelewatan, kesalahan atau ketinggalan yang dapat mempengaruhi mata wang atau ketepatannya. Oleh itu, kami tidak dapat dan tidak menjamin atau menjamin bahawa maklumat yang anda peroleh melalui laman web adalah atau akan terkini, lengkap atau tepat sepanjang masa. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan membuat pertanyaan anda sendiri untuk menentukan sama ada maklumat yang anda perolehi melalui laman web terkini, lengkap dan tepat sebelum menggunakannya. Kami tidak bertanggungjawab atas Kerugian yang anda alami atau akibat daripada kegagalan anda mematuhi klausa ini.

Lesen perisian

Sejauh mana-mana perisian disediakan atau disediakan kepada anda di laman web ini, kami memberi anda lesen bukan eksklusif, terhad dan peribadi untuk memuat turun dan menggunakan perisian tersebut untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja. Semua hak termasuk hak harta intelek dalam perisian tetap menjadi milik kami atau hak milik pemberi lesen atau pemilik perisian yang berkenaan dan, kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, anda tidak boleh membuat pembalikan, menyahkompilasi, mengubah atau mengubah perisian.

Peringatan keselamatan

Walaupun ada risiko yang melekat dalam melakukan perniagaan dengan siapa pun melalui media awam seperti Internet, kami telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangkan risiko ini. Untuk melindungi dan melindungi privasi anda, pastikan anda telah memasang perlindungan virus terkini.

Ketidakkonsistenan dalam perkataan

Sekiranya terdapat kekaburan atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa tempatan dari Syarat Penggunaan ini, versi Bahasa Inggeris akan berlaku.

Tanpa pengabaian

Kami tidak mengetepikan hak, kuasa atau pemulihan yang berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini jika kami gagal melaksanakan atau menangguhkan dalam melaksanakan hak, kuasa atau penawar tersebut.

Kerentanan

Ketidakbenaran, ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya mana-mana peruntukan dalam Syarat Penggunaan ini dalam hal apa pun berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak akan mempengaruhi kesahihan, kesahan atau keberlakuan ketentuan yang tinggal di sini.

Mengawal undang-undang dan bidang kuasa

Syarat Penggunaan ini akan diatur oleh undang-undang Malaysia dan para pihak setuju untuk tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan Malaysia.

Istilah dan tafsiran yang ditentukan

Dalam dokumen ini:

 1. DearTime bermaksud DearTime Berhad dan anak syarikatnya.
 2. Peranti bermaksud peranti berkemampuan internet anda sendiri yang serasi dengan laman web dan mempunyai sambungan internet semasa dan berfungsi.
 3. Kerugian bermaksud apa-apa liabiliti, kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang, tidak kira sama ada berlaku atau dianugerahkan) yang timbul dalam kontrak, siksaan (termasuk kecuaian) atau sebaliknya.

Dalam dokumen ini, rujukan kepada ‘kami’, ‘kami’ atau ‘kami’ adalah rujukan kepada DearTime.

Sertai senarai!

Daftar di sini untuk mendapatkan berita, kemas kini dan tawaran istimewa yang dihantar ke peti masuk anda. Nantikan!

Muat Turun Aplikasi

Sila muat turun aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut.